AKTUELLT 2004-05-16

Riksdagsbeslutet som inte fanns

Det var ”inte helt korrekt” att påstå att det fanns ett riksdagsbeslut och 3G-utbyggnaden innebär inte mer olägenheter än vad vi är skyldiga att tåla, enligt Länsstyrelsen i Stockholms Län.

En privatperson i Huddinge kommun, som överklagat beslut om förändring av detaljplan för att möjliggöra uppförande av en 3G mast i område som tidigare varit avsatt som parkmark, har fått avslag på sin överklagan av beslutet hos Länsstyrelsen i Stockholms Län. Länsstyrelsen har då bland annat anfört som skäl för beslutet att riksdagen angivit som mål att 99.98% av befolkningen skall ha tillgång till 3G-nätet (beslut 4031-04-19754).

Privatpersonen begärde då besked av Länsstyrelsen om vilket riksdagsbeslut som avsågs varpå Länsstyrelsen meddelat att uppgiften, efter en närmare kontroll, visat sig ”inte vara helt korrekt”. Länsstyrelsen medger att varken riksdag eller regering har angivit något särskilt mål i fråga om utbyggnaden, utan uppgiften grundar sig på Post- och Telestyrelsens beslut den 16 december 2000. Uppgiften om riksdagsbeslutet fanns i Huddinge kommuns handlingar och ingen på domstolen ifrågasatte den. Att det skulle finnas ett riksdagsbeslut hade nämligen hörts så många gånger förut.


Fakta om miljöbalken:

I författningskommen- tarerna till miljöbalken sid 13, står det att kapitel 2 och de allmänna hänsynsreglerna (försiktighetsprincipen) skall tillämpas av alla som bedriver, avser att bedriva eller har bedrivit en verksamhet som inte är av försumbar betydelse för miljöbalkens mål. Som exempel på åtgärder som är av försumbar betydelse och som inte omfattas av kapitel 2 nämns val av bostad och seme- stersysselsättning

Vidare anför Länsstyrelsen att SSI ännu inte funnit att det finns vetenskapligt stöd för ”allvarliga hälsoeffekter” vid exponering för strålningen trots att det finns rapporter som hävdar motsatsen. I beslutet skriver Länsstyrelsen att masten inte kan anses medföra större olägenheter för xxx än vad han är ”skyldig att tåla”.

- När man prövar tillåtligheten enligt plan- och bygglagen så gäller inte försiktighetsprincipen i miljöbalken. I plan och bygglagen står det att ett byggföretag inte får medföra allvarlig olägenhet för omgivningen, hävdar länsassessor Göran Bjarme. Även om jag själv inte kan låta bli att ta intryck av de undersökningar som talar mot SSIs ståndpunkt, är jag tvungen att lita på vad våra experter säger.

Länsstyrelsen anför vidare att eftersom ”sådana radiomaster numera är så vanliga kan masten inte anses otillåten med hänsyn till stads- eller landskapsbilden”.

Över hela landet fortsätter skrönan om riksdagsbeslutet om 3G att leva vidare bland beslutsfattare. Lögnen om ett demokratiskt fattat beslut är så väl spridd att den förvandlats till en sanning. Riksdagsbeslutet som inte finns, håller på att fullföljas och vi är skyldiga att tåla utbyggnadens effekter, eftersom SSI ännu inte sett de vetenskapliga bevisen för allvarliga hälsoeffekter. Försiktighetsprincipen, inskriven i svensk lag och gällande för all verksamhet, är bortsopad. Näringsliv, politiker och myndigheter tar sig rätten, utan att be om lov, att spela med människors hälsa och välbefinnande. En uppenbar kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Hur mycket är vi egentligen ”skyldiga att tåla”?

Mona Nilsson


Lästips:3G-haveriet”, av Mona Nilsson och Marica Lindblad, Ordfront Magasin, december 2003 , www.ordfront.se ”Systematiska rättsövergrepp för 3G master”, Björn Gillberg, DN debatt 24 april 2004

 

Regeringen har kommit med en panikartad åtgärd för att skynda på 3G-mobiltelefoniutbyggnaden. Det gäller den s.k. Ledningsrättslagen som regeringen vill ändra f.o.m. augusti i år. Remisstiden går ut den 1 juni med beslut redan den 16 juni.

Regeringen vill tvinga markägare och kommuner som är motsträviga att acceptera master varhelst operatörerna vill sätta upp dem. Idag gäller ledningsrätten för fysiska ledningar, men inte för mobilmaster; låt det så förbli!

Detta ingrepp i din rätt att disponera över din fastighet (äganderätten) kan inte accepteras! Du kan om den nya lagen går igenom t.o.m. befaras bli skadeståndsskyldig för ev. skador som orsakas av en mast som satts upp mot din vilja på din fastighet. Värna rätten att säga Nej!

Vi Kräver:   Stopp för ändringen av ledningsrätten med avseende på utökningen att omfatta trådlösa delar av elektroniska kommunikationsnät, t. ex. mobilmaster, trådlöst bredband och mikrovågslänkar.

Skriv under uppropet här:            eller ladda ner namnlistor här.

På grund av SPAM är det
ej längre möjligt att skicka
elektronikst

Om du vill kan du lägga till ytterligare kommentarer här:


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/