AKTUELLT om radio- och mikrovågor
 

Biologiska
effekter av
radio- och
mikrovågor.

Politikerna i Uddevallas byggnadsnämnd avslog (980917) byggnadslov för mobiltelefonmast p.g.a. försiktighetsprincipen, eftersom man önskar få ärendet prövat enligt Nya Miljöbalken. Detta beslut är helt i linje med vad världsledande forskare samstämmigt uttalat efter ett "seminarium om mobiltelefoner och hälsa", i Wien, Oktober 1998.

Dessa forskare hade där träffats för att diskutera om eventuella biologiska och hälsomässiga effekter av radiosändare. Mötesdeltagarna var då överens om att det nu är vetenskapligt fastställt att det finns biologiska effekter vid lågintensiv exponering.

Forskarna ansåg också det skall vara möjligt för allmänheten att deltaga i beslut som rör gränsvärden, basstationsplaceringar, master etc. (se bilaga 7).

Det finns en mycket stor mängd rapporter och fallbeskrivningar om olika hälsomässiga effekter av mobiltelefonsändare.

Läs om korna som fick missbildade kalvar i bilaga 11, samt om hunden Oscar och familjen som fick leukemiartade blodförändringar i bilaga 8.

Sverige har skrivit under Agenda 21. Där sägs det att så fort man inte har en fullständig kunskap om miljörisker ska alltid en försiktighetsprincip gälla. Från och med 1999 gäller ju dessutom en ny miljöbalk här i Sverige. I den kommer man att kräva en så kallad omvänd bevisföring, alltså man måste först bevisa ofarlighet.

Forskaren på Karolinska Institutet, Docent Olle Johansson, säger att alla biologiska effekter som nu är upptäckta på celler och djur inte kan förklaras bort som livsstilsproblem. Han ser sig själv som ett brandlarm - som hellre piper en gång för mycket - och vill därmed varna för mikrovågornas olika hälsorisker och långtidseffekter. Därför har han skrivit två debattartiklar; en i tidningen Ny Teknik om "barnastma och mobiltelefoner" (se bilaga 3), och en i DN om, "dold cancerfara från mobiltelefoner" (se bilaga 9).

 
PRESSNYTT:

WHO erkänner påverkan vid låg intensitet!

WHO har ett "Faktablad nr 193, ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH HÄLSORISKER".

I stycket om "Mobiltelefoner och deras basstationer", kan man läsa följande: Andra undersökningar tyder på att RF-fälten (Radio Frekventa) ändrar cellernas förökningstakt, ändrar enzymaktiviteten . . Dessa effekter är inte helt klarlagda . . <slut citat>.

Vi har här från USA fått information om att det rör sig om det livsviktiga nervsystemenzymet kolinesteras (se bilaga2, och alla vetenskapliga referenser). Vi vet nu att RF-fält imiterar livsfarliga bekämpningsmedel genom att de hämmar kolinesteras. Vidare hänvisar Lucinda Grant till Amerikanska Socialstyrelsen (NIOSH) som kommit med följande uttalande: "Då blodets halt av kolinesteras sjunkit till mindre än 70% av utgångsnivån, så får denna exponering anses oacceptabel med tanke på hälsorisken [2].

I redan allmänt vedertagna kunskaper om farmakologi, finns det kunskap om att nervsystemet (CNS) påverkas. Fass har information om biverkningar då man läser om preparaten, Mestinon, Mytelase och Neostigmin. Det är förbluffande hur väl dessa symtom stämmer in på de människor som blivit "miljöförgiftade" av mobiltelefoner. De forskare som förnekar dessa telefonernas biverkningar förnekar därmed FASS!

 
Innehållsförteckning:

Rottneros 1999-08-03 Sammanställningen är utförd av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
Thorleif Sand Malfallet, 686 94 ROTTNEROS.

Nästa sida

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/