AKTUELLT


Amalgamenhetens tillkomst

Det är ibland svårt att förstå hur personalen vid amalgamenheten i Uppsala kunnat finna den arbetsro som krävs för att kunna utföra ett bra arbete och ge patienterna det bättre omhändertagande som politikerna i landstinget avsåg med beslutet 1990 att inrätta enheten.

Men kanske är det så att patienternas tacksamhet och stödet från politiskt håll utgjort den nödvändiga förutsättningen. Frågan nu är om det politiska stödet får sin fortsättning. Det stödet är en nödvändighet nu när det medicinska etablissemanget ånyo gör en kraftsamling för att få amalgamenheten nedlagd.

 
Den framväxande insikten om giftet i våra tänder

Bildandet av Tandvårdsskadeförbundet (Tf) 1978 är resultatet av att allt fler tandvårdspatienter kom till insikten om att det ständiga läckaget av det giftiga kvicksilvret i amalgamfyllningarna kunde vara orsaken till en rad olika sjukdomssymtom, som skolmedicinen och det medicinska etablissemanget inte kunde ange några andra orsaker till.

Antalet medlemmar i Tf ökade snabbt liksom bildandet av länsvisa Tf-distrikt över hela Sverige.

 
En skrivelse 1988 till hälso- och sjuvårdsnämnden

Tf i Uppsala län skickade samma år föreningen bildades (1988) en skrivelse till politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden i Uppsala. I skrivelsen framhölls det angelägna med ett bättre omhändertagande av de patienter som ansåg sig vara sjuka av sina amalgamfyllningar. Då valsade patienterna runt i vårdapparaten till stora kostnader för landstinget. Ingen inom sjukvården tog patienterna på allvar. Det var ingen ovanlighet att patienterna öppet hånades och stämplades som inbillningssjuka eller lidande av psykisk sjukdom med vanföreställningar.

 
Politikerna i Uppsala tog patienterna på allvar!

Tf:s skrivelse gav resultat! Den 30 januari 1989 beslutade landstingets dåvarande förvaltningsutskott ( idag landstingsstyrelsen) att tillsätta en politiskt sammansatt arbetsgrupp med representanter från samtliga politiska partier. Brita Engström(fp), numera pensionär, blev ordförande för gruppen som kom att benämnas "amalgamgruppen".

Efter ett års utredningsarbete, bl.a. i samverkan med Tf, samt efter en mycket positiv remissbehandling - undantaget sjukhusledningen - redovisar amalgamgruppen den 23 april 1990 för FU sina förslag angående åtgärder för ett bättre omhändertagande av patienter som misstänks lida av amalgamorsakad sjukdom.

 
Landstingets vårdorganisation för amalgampatienter beslutas

Amalgamgruppens utredningsförslag till vårdorganisation för amalgampatienter kan sammanfattas enligt följande:

  1. En central mottagningsenhet vid Akademiska sjukhuset (amalgamenheten).
  2. En verksamhet för amalgamsanering genom tandvårdsförvaltningens försorg.
  3. En särskild primärvårdsorganisation.
Den centrala mottagningsenheten, som avsågs bli en motor i arbetet med vårdprogram och utbildning av personal, föreslogs ha som uppgift att ta emot inremmitterade patienter från primärvården och andra sjukvårdsinrättningar.

För primärvårdens del föreslogs att i de sex(6) sjukvårdsdistrikten inrätta särskilt utbildade vårdteam bestående av läkare, sjuksköterska, kurator eller psykolog.

Den 21 maj 1990 beslutar ett enigt landstingsfullmäktige om ett genomförande. I november 1994 beslutar ett enigt fullmäktige att den centrala mottagningsenheten, d.v.s. amalgamenheten, skall övergå från projektform till en ordinarie verksamhet vid Akademiska sjukhuset.

Greger Christoffersson   

 


Nöjda patienter vid Amalgamenheten (Rapport)

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)

 

 
Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/