Öppet brev till socialministern.

Socialdepartementet Diarienr. S 97/6018/S


Njurunda den 12-8-97.

Öppet brev till socialministern.

Bästa Margot!

I ett tidigare brev till er med diarienr   S 97/2828/S har jag informerat er om en del av mina erfarenheter som telefonombud för Tandvårdsskadeförbundet.
I detta brev vill jag informera er lite om de senaste vetenskapliga rönen och i synnerhet de som gäller reproduktionen.
Många barn på Färöarna uppvisar en hög halt av kvicksilver i kroppen, kvicksilver som de kan ha fått i sig genom att mödrarna ätit valkött under graviditeten. Det visar en undersökning som gjorts av danska och färöiska forskare. (Vår livsmiljö förgiftas i allt snabbare takt.) De förgiftade barnen uppvisar minskade minnesfunktioner, koncentrationssvårigheter syn och talrubbningar. ( Text TV 1 2516) Den typ av kvicksiIver som avses är metylkvicksilver och den helt dominerande källan till metylkvicksilver i naturen är oorganiskt kvicksilver.

Det är tydligt att det brådskar med ett totalstopp av all kvicksilveranvändning inkl. amalgam. Klockan är redan fem över tolv, åtminstone för många barn på Färöarna.

Amalgam innehåller oorganiskt kvicksilver och vandrar över från modern till fostret, hos både djur och människor (Vimy MJ; 1990. Drasch, G et al, 1994)
Oorganiskt kvicksilver i hjärnan har identiska effekter med metylkvicksilver. (M. Berlin, Lund MFR konf 1992.) Amalgam är den största källan till kvicksilver i bröstmjölk. Desto fler amalgamfyllningar en kvinna har desto större halt av kvicksilver finns i hennes bröstmjölk enligt professor Agneta Oskarsson vid Institutionen för livsmedelshygien vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kvicksilverånga är den främsta vägen som kvicksiIver frigöres från amalgam.
Kvicksilverånga absorberas till 80% genom lungor och till blodet.
Det finns ingen oskadlig nedre gräns för exponering för kvicksilverånga.

Det har vetenskapligt mycket väl klarlagts att kvicksilverånga som är fettlösligt fungerar mycket likvärdigt som metylkvicksilver patologiskt. Det finns flera studier som bekräftar skadliga effekter från kvicksilverånga på foster och nyfödda i djurförsök på bl.a primater. (Danielsson, BR; et al 1993; Warfinge, K; et al, 1994. Fredriksson, A; et al, 1996.)

Om amalgam hade varit klassificerad som ett läkemedel så hade ovannämnda forskningsrapporter resulterat i ett omedelbart totalförbud av all amalgam användning inom tandvården.

Det bör poängteras att ovannämnda studier klart visar att kvicksilverskador på foster och nyfödda inte kan observeras i ett tidigt skede. De neurologiska skadorna är utvecklingsbar till sin natur och i huvudsak påverkar inlärning, beteende och neurologiska funktioner. Forskarnas slutsatser. Det vi fångar upp i beteendestudier är olika typer av inlärningssvårigheter och hyperaktivitet vilket hos människan skulle kunna översättas till MBD eller DAMP-syndrom.

Tandsköterskors barn är klart överrepresenterad i denna grupp av barn som drabbas av MBD , DAMP- syndrom enligt Läkare Tatiana Drachman som har störst klinisk erfarenhet av amalgamskadade i Sverige. Det finns cirka 125 000 barn i Sverige mellan 0 och 20 år som kan räknas in i gruppen med MBD, DAMP-syndrom, orsaken till sjukdomen är hittills okänd. Foster och spädbarn är särskilt känsliga för tungmetaller eftersom deras förmåga att utsöndra tungmetaller före ett års åldern är mycket begränsad. Allra senaste forskning (Talts Uppsala avh 1996) visar att exponering för gifter under fosterstadiet ökar känsligheten för ämnena hos den vuxne. Toxicologen G. Drasch och medarbetare sammanfattar. Il Framtida diskussioner för eller emot amalgam skall inte begränsas till de vuxna eller barnens egna amalgamfyllningar utan även omfatta fostrets exponering. Den oreglerade användningen av amalgam som tandlagningsmaterial hos kvinnor före och i fertil ålder måste omprövas."(Drasch G, et al -94) Även om det ännu inte är fullständigt bevisat att amalgamfyllningar hos modern skadar fostret eller spädbarnet, så måste man nu ställa sig frågan kan vi vänta tills vi har fullständiga bevis, för det vore ju detsamma som att använda levande foster och spädbarn som försöksdjur

Vilken etisk kommitté har godkänt detta storskaliga medicinska experiment med levande foster och spädbarn? Vilka kriterier har man ställt? Finns det någon referensgrupp? På vilket sätt sker uppföljning? Vem har det yttersta ansvaret? Bästa Margot är inte våra barn och de ännu ofödda barnen värda en bättre start i livet än att behöva utsättas för ett högpotent nervgift som enligt de senaste årens vetenskapliga fakta inom området klart visat att vi riskerar våra barns framtida hälsa.

Amalgamanvändning inom tandvården måste omedelbart förbjudas av hälsoskäl.

Det finns många personer som i sin argumentation för amalgamets ofarlighet ofta och gärna framför att de själva har amalgam och är fullständigt friska. Ett fullständigt intetsägande uttalande som inte bevisar någonting, eller tillför något av värde i amalgamdebatten. Tänk t.ex. på att alla som röker drabbas väl inte av lungcancer Socialministern har själv offentligt uttryckt sig på ovannämnda sätt i amalgamfrågan vilket är anmärkningsvärt och hör definitivt inte hemma i denna vetenskapliga strid. Dessutom är det faktiskt så att många amalgamsjuka tidigare varit fullständigt friska med amalgamfyllningar innan de blev sjuka. Det är den kroniska belastningen från kvicksilverläckande amalgamfyllningar ofta under många år som utlöser amalgamsjuka vilket även framgår av diagnosen '"kronisk kvicksilverförgiftning"'.

De som inte beskriver sanningen kommer en dag att vakna upp till en värld som de inte kan beskriva.

Kent Nordström, Njurunda
---------------------------------------------------------------------------------------

Sjökapten Kent Nordström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                Kallövägen 19
                86296 Njurunda

Svar från Socialdepartementet (1998-03-27)

[ Amalgam riskerar våra barns framtida häls ] [ Kvicksilver start sidan ] [ Nytt på sidorna ]


e-mail
http://www.kvicksilver.org/