ÖPPET BREV

Diarienr.: S98/3301/HS Birgitta Wittorp

Njurunda den 14:e maj

Till Socialdepartementet
Socialminister Margot Wallström

 
Bästa Margot.

Tack för ditt brev. Men tyvärr fick jag inte svar på mina frågor. I mitt brev dat. 12/8 97 med diarienr. S97/6018 har jag visat på de risker foster och spädbarn utsätts för p.g.a. moderns amalgamfyllningar. Nu finns det även expertutlåtande.

FRN anlitade Maths Berlin, professor i miljömedicin som riskvärderingsexpert och i hans rapport kan man läsa på sidan 12. citat: "Risken för att hjärnans utveckling, under fosterstadiet och tidig barnaålder kan hämmas av kvicksilverexponering från moderns amalgamfyllningar, är betydligt allvarligare. Riskens storlek kan med nuvarande kunskapsläge inte uppskattas men kan inte avfärdas. Förutom humanitära och etiska aspekter på denna risk, vilka här inte kommenteras, kan denna risk innebära stora kostnader för förskolor, skolor, social assistans och kostnader för sociala störningar såsom kriminalitet och drogmissbruk." Sidan 13. citat: " Osäkerheten i uppskattningen av risken :Cör hämning av hjärnans utveckling är oacceptabel och skulle vid en nyintroduktion av en kemisk faktor i den humana miljon idag hindra densamma tills omfattningen av risken klarlagts."

Amalgam är alltså en kvarleva från en mindre upplyst tid!!!    

I ett civiliserat demokratiskt samhälle anser jag att det är ytterst angeläget att värna om foster och spädbarn (vad anser socialministern?). Våra barn skall ju ta över detta samhälle inom en snar framtid. Därför föreslår jag att man på samtliga tandkliniker sätter upp varningsskyltar snarast rnöjligt, för att tydliggöra socialstyrelsens tidigare givna direktiv om att gravida kvinnor ej bör sätta in eller ta bort amalgam. I Californien finns sådana skyltar sedan 94, se nedan.


Sådana här varningsskyltar måste alla tandläkare i Kalifornien sätta upp.

Text " Denna klinik använder amalgamfyllnadsmaterial vilket innehåller och exponerar dig för kvicksilver, ett ämne som för staten Californiens myndigheter är känt för att orsaka fosterskador och andra reproduktionsstömingar. Var god konsultera din tandläkare för ytterligare information."

I sammanhanget kan nämnas att vid Universitetet i Heidelberg i Tyskland avd. för Gynekologisk hornonella och fertilitetsstörningar, utfördes studier 1992 där man tog bort amalgamet på infertila kvinnor det gav positivt resultat hos 1/3 av de som deltog i studien. (Bio Probe Newsletter may 93)

Jag upprepar vad jag skrev i brev S97/6018/S dat. 12/8 97, om att foster och spädbarn utsätts för kvicksilver från moderns amalgamfyllningar och förutsätter att jag nu får svar på mina frågor.

1. Vilken etisk kommitte har godkänt detta storskaliga medicinska experiment med levande foster och spädbarn?

2. Vilka kriterier har man ställt?

4. På vilket sätt sker uppföljning?

3. Finns det någon referensgrupp?

5. Vem har det yttersta ansvaret?

Jag antar att svar på fråga 5 kan vara Socialministern, men jag är inte säker.

Om Socialministern inte kan/vill svara på ovannämnda frågor så kommer jag ändå vara nöjd om ni bara ser till att nedanstående tre krav utföres. Sanningens minut närmar sig och ....... något måste göras nu!

1. Totalförbud för Amalgamanvändning snarast.

2. Alla som är kroniskt sjuka, där man kan misstänka att amalgam kan vara en orsaksfaktor eller en onödig belastning skall ha kostnadsfri metallsanering hos tandläkare med kunskap om kronisk kvicksilverförgiftning.

3. Läkare måste utbildas i tungmetallförgiftning, så att vi får en människovärdig vård.

Mina misstankar om att kvicksilver från amalgamfyllningar kan vara en orsaksfaktor till alzheimersdemens, vilket jag nämnt i brev S97/2828/S, kan nu kompletteras med nedanstående.

Toxicologen G. Drasch med medarbetare har i en forskningsstudie (nov. 97) visat att alzheimers dementa (AD) har 2 till 3 ggr högre halt av kvicksilver i blodet jämfört med en kontrollgrupp. Man kunde inte fastställa var kvicksilvret kom ifrån, men någon yrkesmässig belastning fanns ej. Redan 1991 visade forskaren Basun att plasma nivåerna av kvicksilver var förhöjda hos AD. Forskaren Halbach har i en studie ( 94) visat att hos vissa individer kan 2/3 ) av kvicksilvret i människokroppen komma från amaIgamfyllningarna. ( Journal of Neural Transmission 1998 105: 59 68 ). Se bilaga. Boyd Haley Professor i biokemi vid Universitetet i Kentueky USA har i en studie på 80 personer som avlidit i Alzheimer visat att kvicksilvernivåerna i deras hjärnor var dubbelt så hög jämfört med en kontrollgrupp. I Heavy Metal Bulletin Issue 2 September 95 sid 19 fanns en intressant artikel om en tysk Sjöingenjör som blev sjukpensionerad vid 54 års ålder. Diagnosen var tidig alzheimer. Totalt 16 amalgamfyllningar och en guldkrona plockades bort och han tillfrisknade, men han blev inte helt återställd. Hans kroniskt höga blodtryck normaliserades.

 

Varför utföres toxikologisk forskning när man inte
tar hänsyn till den???

 
Ett franskt TV team har nyligen varit i Sverige och gjort en TV dokumentär om hälsoriskerna med amalgamet. Den visades helt nyligen på TVI som är en rikstäckande kanal, så nu har debatten om amalgamet kommit igång på allvar i Frankrike och en patient förening har bildats. Dr. Jean Jacques Melet, en läkare och epidemiolog som sedan flera år för en kamp i den här frågan uttalade sig på följande sätt:

Sverige har varit ett föregångsland för världen och de har satt stenen i rullning och den går inte att stoppa. Tack Sverige!

Att man i Frankrike anser att Sverige är ett föregångsland är något vi verkligen kan vara stolta över. Socialministern bör själv kunna ta åt sig ära när man nu har bestämt sig för att förbjuda amalgamet.

Jag bör kanske informera er om att alla n lina brev till Er och även Dina svar finns utlagda på internet på den väl besökta hemsidan www.kvicksilver.org som hittils haft ca. 9000 besök sedan 15:e januari. Ett besök var 10:e minut. Även detta brev kommer att läggas ut.

I SvD måndagen den 4:e maj 98 fanns en intressant artikel med rubriken:

Internet maktfaktor för patienter med krav.      

I artikeln kunde man bl.a. läsa följande:Vänlig hälsning
Anden är redan släppt ur flaskan
Sjökapten Kent Nordström, Njurunda,

 
För kännedorn:
Statsminister: Göran Persson
Andre vice talman: Görel Thurdin
Riksdagsledamot: Siw Persson
Riksdagsledarnot: Ragnhild Pohanka
Tandvårdsskadeförbundets Ordförande: Margaretha Molius

Bilaga: -Journal of Neural Transmission (1998) 105: 59-68

Ps. Svar från Er på mina tidigare brev har dröjt 6-8 månader. Det är en onödigt lång tid och enligt gällande praxis skall brev till Regeringen besvaras inom 30 dagar. Emotser svar på detta brev enligt gällande praxis. Ds

 

 


Svaret från Socialdepartementet

"Enligt förslagen i propositionen skall hälso- och sjukvårdens avgiftsregler gälla för personer som i samband med långvariga sjukdoms symtom erhåller utbyte av sina tandfyllningar, oavsett om det visats föreligga ett samband mellan sjukdomssymtomen och fyllningarna eller inte."

Alzheimers och kvicksilver
Vilka uppgifter finns om förhöjda kvicksilvernivåer i blodplasma
och ryggmärgsvätska hos Alzheimer´s patienter som socialstyrelsen
(medvetet eller omedvetet?) underlåter att omtala. (doc. Mats Hansson)

Välkommen och tyck till i gästboken